Календар

Краен рок за прием на фотографии: 11.05.2016
Жирирање: 15.05.2016
Резултати: 20.05.2016
Изложба: 26.05.2016
Враќање на фотографиите : Септември 2016

Награди

Улица /Дигитал/ : Салон Златен медал, Салон Сребрен медал, Салон Бронзен медал, 3 х Салон дипломи
Слободна /Принт/: ФСМ Златен медал, 2 х ФСМ Дипломи, Народна Техника Златен Медал, 2 х Народна Техника Дипломи

Котизација

За членови на Фото Сојуз на Македонија не се наплаќа котизација, а доколку не сте член на Фото Сојуз на Македонија котизацијата изнесува 200 денари. Партиципацијата може да се уплати и на сметка Фото Кино Клуб Козјак – Куманово жиро сметка: 270 0641651901-66 Халк Банка Скопје со назнака за учество на изложба ,,Улица 2016,,